തർക്കങ്ങളും പൊരുത്തവും. ഖലീൽശംറാസ്

നിങ്ങൾക്കിടയിൽ
തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക
അസാധ്യമാണ്.
പക്ഷെ അവയുടെ
അളവും എണ്ണവും
കുറക്കുന്നതിലും.
പൊരുത്തത്തിന്റെ
എണ്ണവും അളവും
കൂട്ടുന്നതിലുമാണ്
വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras