കുപ്പത്തൊട്ടി.മൈ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളും
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും
നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ
ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള
കുപ്പത്തൊട്ടിയല്ല
നിന്റെ ചിന്തകളും
നിന്റെ മനസ്സും.
അവയെ
നിനക്ക് അറിവും
പ്രചോദനവും
നല്ല മാനവികാവസ്ഥയും
സമ്മാനിച്ചതെന്തൊക്കെയോ ആക്കി
പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള
ഫാക്ടറിയാണ്
നിന്റെ ചിന്തകളും
മനസ്സും.

Popular Posts