സംഘർഷങ്ങളെ പൊതുവൽക്കരിക്കരുത്.മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ഓരോ സംഘർഷത്തിനും
ആ സംഘർഷം നടന്ന
ഇടങ്ങളിലെ
എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാവും.
അതിനെ പൊതു വൽക്കരിക്കരുത്.
വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.
അത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയ
വൈകാരിക ക്യാൻസറിനെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്