സംഘർഷങ്ങളെ പൊതുവൽക്കരിക്കരുത്.മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ഓരോ സംഘർഷത്തിനും
ആ സംഘർഷം നടന്ന
ഇടങ്ങളിലെ
എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാവും.
അതിനെ പൊതു വൽക്കരിക്കരുത്.
വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.
അത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയ
വൈകാരിക ക്യാൻസറിനെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവും.

Popular Posts