ബോധവാൻമാരല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ . മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ആരും മറ്റൊരാളുടെ
ലോകത്തെ കുറിച്ച്
ബോധവാൻമാരല്ല.
ആരും മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല.
എല്ലാവരും സ്വന്തത്തെ
കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ
മാത്രമാണ്.
പലരും സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് പോലും
ബോധമില്ലാത്തവരുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras