നല്ലതിനെ പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ
നന്മകളേയും
സ്നേഹത്തേയും
അറിവിനേയും
നല്ല ആശയങ്ങളേയും
മനോഹരവും
ജീവനുള്ളതുമായ
വാക്കുകളിൽ പൊതിഞ്
അവർക്ക് കൈമാറുക
അതാണ്
ഏറ്റവും നല്ലതും
അവരെ സ്വാധീനിച്ചതുമായ
ആശയ വിനിമയം.
അല്ലാതെ
പരസ്പര വിധ്വേഷത്തിന്റേയും
അനാവശ്യമായതുമായ
കാര്യങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ
വാക്കുകളാവരുത്
നീ അവർക്ക് കൈമാറുന്നത്.

Popular Posts