പരാതി. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ളവർക്കിടയിൽ
ഒന്നിനും പരാതിയുണ്ടാവില്ല.
അവരെത്ര അകലങ്ങളിലാണെങ്കിലും
സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിൽ
അവർ ഓരോ നിമിഷവും
ജീവനോടെ അടുത്തുണ്ടാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras