പോരായ്മകളിൽ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ പോരായ്മകളിലാണ്
സാഹസികത ഉള്ളത്.
നിന്റെ അവസരങ്ങളും
ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്
പോരായ്മകളിലാണ്.
മാറ്റിയെടുക്കാൻ  പറ്റുന്ന
പോരായ്മകളെ
ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണ് നിന്റെ
ജീവിതത്തിലേക്ക്
സംതൃപ്തി കൊണ്ടുവരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്