പോരായ്മകളിൽ. മൈ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ പോരായ്മകളിലാണ്
സാഹസികത ഉള്ളത്.
നിന്റെ അവസരങ്ങളും
ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്
പോരായ്മകളിലാണ്.
മാറ്റിയെടുക്കാൻ  പറ്റുന്ന
പോരായ്മകളെ
ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണ് നിന്റെ
ജീവിതത്തിലേക്ക്
സംതൃപ്തി കൊണ്ടുവരിക.

Popular Posts