സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ച ഭീകരൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ പിന്നിൽ
തോക്കുവെച്ച്
ചെയ്യെടാ എന്നും
പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യവും
ആരും
നിർബ്ബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല.
നിന്റെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ
പോലും
നിന്നിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ച
ഭീകരനായി മാറാൻ പാടില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras