ആശയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ. മൈ ഡയറി .ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ
മസ്സാവുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ
ചിന്തകളാവുന്ന മെഷീനുകളിൽ
നിന്നും
വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാവുന്ന
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുളള സ്രോതസ്സുകളാണ്
ഓരോ സാഹചര്യവും.

Popular Posts