ആശയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ. മൈ ഡയറി .ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ
മസ്സാവുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ
ചിന്തകളാവുന്ന മെഷീനുകളിൽ
നിന്നും
വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാവുന്ന
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുളള സ്രോതസ്സുകളാണ്
ഓരോ സാഹചര്യവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്