അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റുക.ഖലീൽശംറാസ്. മൈ ഡയറി

നിന്നിലെ അനുഭവങ്ങളെ
മാറ്റുക.
അവയെ നിനക്ക്
സന്തോഷം പകർന്നുതന്ന,
സമാധാനം നിലനിർത്തിയ
ചിരിപ്പിച്ച അവസ്ഥകളിലേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അതിനനുസരിച്ചുള്ള
ഒരു ലോകം
തീർച്ചയായും
നിനക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras