വ്യത്യസ്തതകൾ. മൈ ഡയറി. ഖലീലശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഓരോ  മനുഷ്യനും
അത്  വിമർശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വ്യത്യസ്തതകൾ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്