വ്യത്യസ്തതകൾ. മൈ ഡയറി. ഖലീലശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഓരോ  മനുഷ്യനും
അത്  വിമർശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വ്യത്യസ്തതകൾ തന്നെയാണ്.

Popular Posts