പോരായ്മകൾ. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

നിന്നിലെ പോരായ്മകളും
നിന്റെ ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ
തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന
തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളും
കണ്ടെത്തുക.
അവക്ക് സ്വയം
പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras