സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ പ്രചാരകർ. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ശരിയായാലും തെറ്റായാലും
സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ
പ്രചാരകർ മാത്രമാണ്
ഓരോ മനുഷ്യരും.
അല്ലാതെ നിന്റെ
മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ
പ്രചാരകരല്ല.
അതുകൊണ്ട് അവരുടെ
മനസ്സിലുള്ളതിനെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ചുമരിൽ പതിപ്പിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
അവരിലുണ്ടാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras