ശ്രദ്ധയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുക.
നിന്നിൽ അസ്വസ്ഥമായ
മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ ബോധത്തെ
അതിന് പാകമായ
വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ടാണ്.
അല്ലാതെ ജീവനില്ലാത്ത
ബോധമില്ലാത്ത
സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്