സ്വയംസംസാരം. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും
ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്
ഒരു സ്വയം സംസാരമാണ്.
മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്നിലെ
ബിംബത്തോടാണ്
അപ്പോഴൊക്കെ
നീ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്‌.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്