ഒരു വാക്ക്.മൈ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ഒരു വാക്ക്
കേട്ടാൽ അനുസരിക്കുന്ന
വിശാലമനസ്കനാണ്
നിന്റെ മനസ്സ്.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
നിന്നിലെ
വൈകാരിക പ്രളയങ്ങൾക്കിടയിൽ
ആ ഒരു വാക്ക് കൈമാറാൻ
പോലും
നീ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല.

Popular Posts