സാമൂഹിക കാലാവസ്ഥ. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തലും
പരസ്പരം തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലും
ഒരു സാമൂഹിക
കാലാവസ്ഥയായി
പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വന്തം മനസ്സുകളിലും
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിലും
ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
വലിയ അപകടങ്ങളാണ്
എന്ന സത്യം
ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ
ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല.
ഈ ഒരു ഒഴുക്കിൽ
അതിന് ഭിന്നമായി
ഒരുമയുടേയും പ്രോൽസാഹനത്തിന്റേയും
നല്ല മനസ്സുമായി
നീങ്ങുകയും
അതിനനുസരിച്ച്
സമൂഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവരും
ശക്തമായ വിമർശനത്തിനും
പരിഹാസത്തിനും
വിധേയമാവുന്നുവെന്നത്
ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras