താരതമ്യം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ മറ്റൊരാളോടും
താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്.
മറിച്ച് നിനക്കുള്ളിൽ
മറ്റുള്ളവരുടെ രൂപത്തിൽ
നീ പ്രതിഷ്ടിച്ച
നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിന്റേയും
പേടിയുടേയും
അപകർഷധാബോധത്തിന്റേയും
ബിംബങ്ങളോട്
സംവദിക്കുക മാത്രമാണ്.

Popular Posts