താരതമ്യം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ മറ്റൊരാളോടും
താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്.
മറിച്ച് നിനക്കുള്ളിൽ
മറ്റുള്ളവരുടെ രൂപത്തിൽ
നീ പ്രതിഷ്ടിച്ച
നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിന്റേയും
പേടിയുടേയും
അപകർഷധാബോധത്തിന്റേയും
ബിംബങ്ങളോട്
സംവദിക്കുക മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്