പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഖലീൽ ശംറാസ്

ആരും മറ്റൊരാളെ
പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ഉള്ളിലെ പേടിയെ
വെളിപ്പെടുത്താൻ
പുറത്തുനിന്നുമുള്ള
അനുഭവങ്ങളെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്