പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഖലീൽ ശംറാസ്

ആരും മറ്റൊരാളെ
പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ഉള്ളിലെ പേടിയെ
വെളിപ്പെടുത്താൻ
പുറത്തുനിന്നുമുള്ള
അനുഭവങ്ങളെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular Posts