ചെറിയ അത്ഭൂതങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ചെറിയതും എന്നാൽ
അത്ഭുതകരവുമായ ഒരുപാട്
ലോകങ്ങളിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതുണ്ട്
ഇടക്കിടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിലേക്കും
നിന്നിലെ കോശങ്ങളിലേക്കും
സൂക്ഷ്മജീവികളിലേക്കുമൊക്കൊ
ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോയി
അവയെ നിരീക്ഷിക്കുക,
ശ്രവിക്കുക
അനുഭവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്