ജീവനോടെയുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷം
മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക്
നോക്കുക.
എന്നിട്ട് ഈ
നിമിഷം മരിക്കാത്ത
നിന്നിലേക്കും നോക്കുക.
എന്നിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന
നിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
മരിച്ച അവസ്ഥ ദർശിക്കുക.
എന്നിട്ട്
ജീവനുള്ള
ജീവനോടെയുള്ള
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
ന്നിന്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുക..

Popular Posts