സമാധാനം നിറഞ്ഞ കാലം.ഖലീൽ ശംറാസ്

ആരാ പറഞ്ഞത്
മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും
പ്രതിസന്ധി നിറഞ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ?
ശരിക്കും ചരിത്രങ്ങളുമായി
താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ
ഏറ്റവും സമാധാനം
നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
നാമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും
തമ്മിലുള്ള അക്രമണങ്ങളിലൂടെ
ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ
എണ്ണം സ്വയം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരേക്കാൾ
കുറവാണ്.
എന്നാട്ടും മനുഷ്യർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ലോകം അശാന്തമാണ് എന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്