വ്യക്തതയുള്ള പ്രസ്ഥാവന. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ പ്രസ്ഥാവനകൾക്ക്
വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആര് ആരോട് എപ്പോൾ.
അല്ലാതെ പ്രസ്ഥാവനകളെ
സാമാന്യവൽക്കരിച്ച്
ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനേറെയോ
സമൂഹത്തിന്റേയോ
ഒക്കെ പേരിൽ പറയരുത്.

Popular Posts