വ്യക്തതയുള്ള പ്രസ്ഥാവന. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ പ്രസ്ഥാവനകൾക്ക്
വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആര് ആരോട് എപ്പോൾ.
അല്ലാതെ പ്രസ്ഥാവനകളെ
സാമാന്യവൽക്കരിച്ച്
ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനേറെയോ
സമൂഹത്തിന്റേയോ
ഒക്കെ പേരിൽ പറയരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras