ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഖലീൽശംറാസ്

ഞാൻ ശക്തനാണ്
എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്
നിന്നെ ശക്തനാക്കുന്നത്.
ഞാൻ മൂല്യമുള്ളവനാണ്,
സുന്ദരനാണ്,
ഉന്നതനാണ്
എന്നൊക്കെയുള്ള
വിശ്വാസങ്ങൾ
ഒരാളെ
അങ്ങിനെയാക്കുന്നു.
അതിനൊക്കെ
വിപരീതമായതാണ്
നിന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ
അത് ഇനിയും
ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത
നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ
കുഴപ്പമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്