മനശ്ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ബോധവും
ശ്രദ്ധയും
ലക്ഷ്യവുമാണ്
മനശ്ശക്തി.
നിന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
ഭരിക്കാൻ അനുവതിക്കാതെ
ശ്രദ്ധയോടെ
ബോധപൂർവ്വം
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
ഓരോ നിമിഷവും
കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ മനശ്ശക്തി.
ജീവിതവിജയത്തിനും
ആത്മബോധം നിലനിർത്താനും
നീ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും
നിന്റെ മനശ്ശക്തിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്