ചിത്രങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ഭാഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
ചിന്തകളിൽ ചിലതിനെ
ഒഴിവാക്കിയും
ചിലതിനെ വക്രീകരിച്ചും
സാമാന്യവൽക്കരിച്ചും
എന്നിട്ട് നിന്റെ നിലവിലെ
വിശ്വാസങ്ങളാവുന്ന
അച്ചിലൂടെ വാർത്തെടുത്തും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമ്പോൾ
അവ പലപ്പോഴും
മറ്റൊരു ചിത്രമോ
നിന്റെ സ്വന്തം
ചിത്രമോ ആയി
പരിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്