പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനോടെ. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും
നിനക്കുള്ളിൽ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുക.
അവരെ ഓർക്കുന്ന
ഓരോ നിമിഷവും
അവരുടെ ജീവനെ
അനുഭവിക്കലാണ്.
അവർ നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവുന്നത്
അവർ നിന്റെ
ജീവന്റെ ഭാഗമാവുമ്പോഴാണ്.
അവരെത്ര ദൂരങ്ങളിലാണെങ്കിലും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
വീട്ടുമുറ്റത്ത്
അവരെ എപ്പോഴും
ജീവനോടെ
കാണുകയും ശ്രവിക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts