നീയാരാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കെന്തുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നീയാരാണ്
എന്നൊന്നും ആരും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് എനിക്കെന്തുണ്ട്
ഞാനാരാണ്
എന്നറിയാനാണ്
അവർക്ക് താൽപര്യം.
നീയാരാണെന്നറിയാനുള്ള
അവരുടെ താൽപര്യം
പോലും
അവർക്ക് അവരെ അറിയാനാണ്.

Popular Posts