നീയാരാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കെന്തുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നീയാരാണ്
എന്നൊന്നും ആരും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് എനിക്കെന്തുണ്ട്
ഞാനാരാണ്
എന്നറിയാനാണ്
അവർക്ക് താൽപര്യം.
നീയാരാണെന്നറിയാനുള്ള
അവരുടെ താൽപര്യം
പോലും
അവർക്ക് അവരെ അറിയാനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras