പ്രശ്നവും പരിഹാരവും. ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ
അകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള
പരിഹാരമാണ്.
മാന്യതയോടെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്തന്നെ
ശാന്തമായ മനസ്സ്
നിലനിർത്താനുള്ള പരിഹാരം.

Popular Posts