പ്രശ്നവും പരിഹാരവും. ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ
അകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള
പരിഹാരമാണ്.
മാന്യതയോടെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്തന്നെ
ശാന്തമായ മനസ്സ്
നിലനിർത്താനുള്ള പരിഹാരം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras