ശക്തനായ ഭരണാധികാരി. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ
ഭരണാധികാരി
നിന്റെ മനസ്സും
അതിന്റെ ബോധവുമാണ്.
കോടാനുകോടി
ജീവനുള്ള മനുഷ്യ പകർപ്പുകളായ കോശങ്ങളുടേയും
അതിലേറെ വരുന്ന
നിന്റെ ചിന്തകളുടേയും
ഭരണാധികാരിയാണ്
നിന്റെനിന്റെ മനസ്സും
അതിന്റെ ബോധവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്