ഈ ഒരു നിമിഷം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ
മൊത്തം സമയവും
വരാനിരിക്കുന്ന മൊത്തം
സമയവും
ഒരുമിച്ച് മൽസരിച്ചാൽ
പോലും
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ശക്തി
കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കാരണം
നീ ജീവനോടെ
നിലനിൽക്കുന്ന
നിമിഷമാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്