വലിയ മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നഷ്ടപ്പെടുന്ന
അധികാരവും പണവുമല്ല
മനുഷ്യനെ വലിയവനാക്കുന്നത്.
മറിച്ച് കരുണയും സ്നേഹവും
സമാധാനവുമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
മനുഷ്യർക്ക്
കരുണയും സ്നേഹവും
ചൊരിഞ്ഞ്
സമാധാനം അനുഭവിക്കുക.
നിന്റെ പണവും
അധികാരവും
അതിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
നീ എറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനായി
മാറുന്നു.

Popular Posts