തീരാനാവുന്ന ഭരണം. ഖലീൽശംറാസ്

നീയെന്ന വലിയ
മനുഷ്യൻ വസിക്കുന്ന
ചെറിയ ഭൂമിയിൽ
അര് ഭരിക്കുന്നുവെന്നതോ
ഭരണം തീരാനാവുന്നുവെന്നതോ
അല്ല ഇവിടെ വിഷയം.
അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്.
ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം
നീയെന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ
ചെറിയ ഈ ഭൂമിയിലെ
പരീക്ഷാകാലം
അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
എന്നതാണ്.
ആ വലിയ മനുഷ്യനിൽ
ഏത് തരം മനസ്സ്
ഭരിക്കുന്നുവെന്നതുമാണ്.

Popular Posts