അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

മൽസ്യങ്ങൾ
വിശാലമായ ജലത്തിലൂടെ
നീന്തി കളിക്കുന്നു.
കരയിലെ മനുഷ്യനും
മറ്റു ജീവികളും
വായു നിറഞ്ഞ
അനന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും.
നാം നമ്മുടെ
അന്തരീക്ഷമെന്ന
സാഗരത്തേക്കാൾ
വിശാലമായ ലോകത്തിലെ
ജീവികളാണെന്ന സത്യം
മറക്കാതിരിക്കുക

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്