ഭക്തിയുടെ ഫലം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും അവർ
ധരിച്ച മതചിഹ്നങ്ങൾ
നോക്കി
അവരുടെ ഭക്തിയോ
മതമോ അളക്കരുത്.
അവർ അനുഭവിക്കുകയും
പകർന്നുകൊടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന സമാധാനത്തെ
നോക്കി ഭക്തി അളക്കാം.
കാരണം അത്
അവരുടെ ഭക്തിയുടെ
ഫലമാണ്.

Popular Posts