ഭക്തിയുടെ ഫലം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും അവർ
ധരിച്ച മതചിഹ്നങ്ങൾ
നോക്കി
അവരുടെ ഭക്തിയോ
മതമോ അളക്കരുത്.
അവർ അനുഭവിക്കുകയും
പകർന്നുകൊടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന സമാധാനത്തെ
നോക്കി ഭക്തി അളക്കാം.
കാരണം അത്
അവരുടെ ഭക്തിയുടെ
ഫലമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്