ചെറിയ സാഹചര്യവും വലിയ നീയും. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ
ചെറുതും
നീ വലുതുമാണ്.
സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം
വല്ലാതെ മനസ്സ്
അസ്വസ്ഥമാവുമ്പോൾ
നിന്റെ അനന്തവിശാലമായ
ലോകത്തിലെ
ചെറിയൊരു പുള്ളിയായി
അതിനെ കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്