പോസിറ്റാവയത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും
പോസിറ്റീവായ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
പഠിക്കാനുണ്ടാവും.
അത് കണ്ടെത്തുക
എന്നത് മാത്രമാണ് ഓരോ
സാഹചര്യത്തിലും
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts