അടിമത്വം. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുളളവർ നിന്നിൽ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല
അടിമത്വം.
മറിച്ച് അത് നിന്നിൽ
വാഴുന്ന ചിന്തകളിൽ
വാഴുന്ന സ്വയം സംസാരത്തിലും
അമിത വാഴ്ത്തലുങ്കളിലും
നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

Popular Posts