അവരുടെ മാതൃക. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
അവനവന്റേതായ
മാനസിക മാതൃകകൾ
ഉണ്ട്.
ഒരിക്കലും നിന്റേതുമായി
ഒരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തതാണ്
ആ മാതൃക
എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം.
അവരോട് ആശയവിനിമയം
നടത്തുന്നത്
അവരുടെ മാതൃക
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

Popular Posts