അവരുടെ മാതൃക. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
അവനവന്റേതായ
മാനസിക മാതൃകകൾ
ഉണ്ട്.
ഒരിക്കലും നിന്റേതുമായി
ഒരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തതാണ്
ആ മാതൃക
എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം.
അവരോട് ആശയവിനിമയം
നടത്തുന്നത്
അവരുടെ മാതൃക
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്