സ്നേഹമുള്ള മനസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹമുള്ള
മനസ്സിൽ
പക്ഷപാതിത്വമോ
വിവേചനമോ ഉണ്ടാവില്ല .
നീധി ഉള്ളിലെ
സ്നേഹത്തിന്റെ
സാമുഹിക പ്രകടനമാണ്.
ആര് വിവേചനവും
അനിധിയും
പക്ഷപാതിത്വവും
കാണിക്കുന്നുണ്ടോ
അവർ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക്
നോക്കട്ടേ.
അവരിലെ വറ്റിവരണ്ട സ്നേഹവും
അവിടെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
ദേശ്യവും സ്വയം നിരീക്ഷിക്കട്ടെ.

Popular Posts