മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ . ഖലീൽശംറാസ്

കണ്ണ് മനസ്സിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടമാണ്.
അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി
സംസാരിക്കുക.
കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങളെ
അനുകരിക്കുക.
മനസ്സിനെ സ്വാദീനിച്ച ഒരു വാക്ക്
കൈമാറുക.
തീർച്ചയായും അവരുടെ
മനസ്സിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചിരിക്കും.

Popular Posts