മതങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ
സമാധാനത്തിന്റെ
മാർഘത്തിൽ പിടിച്ചു
നിർത്താൻ പാകത്തിലുള്ളതെല്ലാം
മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അമിതമായ വൈകാരികതയിലും
താരതമ്യത്തിലും
പലപ്പോഴായി
അവ ഫലം കാണാതെ പോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്