മതങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ
സമാധാനത്തിന്റെ
മാർഘത്തിൽ പിടിച്ചു
നിർത്താൻ പാകത്തിലുള്ളതെല്ലാം
മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അമിതമായ വൈകാരികതയിലും
താരതമ്യത്തിലും
പലപ്പോഴായി
അവ ഫലം കാണാതെ പോവുന്നു.

Popular Posts