സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട് ആദരവും
മാന്യതയും കാണിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ
മാനിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ
ഇനിയും നീ പാകമായിട്ടില്ല
എന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്