സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട് ആദരവും
മാന്യതയും കാണിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ
മാനിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ
ഇനിയും നീ പാകമായിട്ടില്ല
എന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular Posts