സമൂഹത്തിലെ ചർച്ചകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ
നിലനിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ
ഭൂരിഭാഗവും
അർത്ഥശൂന്യവും
നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും.
പോസിറ്റാവായും
അർത്ഥപൂർണ്ണമായും
ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിക്കും
ഒത്തുപോവാൻ കഴിയാത്തവ.
അത്തരം നെഗറ്റീവ് സംസാര വിഷയങ്ങളിൽ
അമിത ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞാൽ തന്നെ
അവക്ക് നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
ജീവൻ നൽകാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്