ഭീകരതയും വർഗ്ഗീയതയും. ഖലീൽശംറാസ്

ഭീകരതയും
വർഗ്ഗീയതയുമൊക്കെ
ജനമനസ്സുകളെ നന്മകളിലേക്ക്
നയിച്ച മതങ്ങളുടെ
സൃഷ്ടിയല്ല
മറിച്ച്
അധികാര മോഹവും
സാമ്പത്തിക ലാഭവും
കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ
സഫലീകരിക്കാൻ
മാർഗ്ഗമന്വേഷിച്ചവരുടെ
സൃഷ്ടിയാണ്.

Popular Posts