അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങല. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
ആത്മശാന്തിയും
നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
മനുഷ്യൻ മറ്റുപലതിന്റേയും
അടിമകളായി മാറുന്നു.
അവ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ
അടിമത്വത്തിന്റെ
ചങ്ങല പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
അവൻ സ്വതന്ത്രനാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്