ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ്. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
അളവിലും തോതിലുമുള്ള
വ്യതിയാനത്തിനനനുസരിച്ചാവും
വ്യക്തികളുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ.
നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
മാനസികാവസ്ഥയും തല്ലതായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്