ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ്. ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
അളവിലും തോതിലുമുള്ള
വ്യതിയാനത്തിനനനുസരിച്ചാവും
വ്യക്തികളുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ.
നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
മാനസികാവസ്ഥയും തല്ലതായിരിക്കും.

Popular Posts