ചിന്തകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ ചിന്തകളെ
ചോദ്യം ചെയ്യുക?
അവ നിന്റെ
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും
തത്വങ്ങൾക്കും
യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
പരിശോധിക്കുക.
എന്നിട്ട്
മാറി ചിന്തിക്കാൻ
തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്