ശ്രാദ്ധാവാകാൻ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നന്നായി സംസാരിക്കാനല്ല
പഠിക്കേണ്ടത്
മറിച്ച് നല്ലൊരു ശ്രോദ്ധാവാകാൻവേണ്ടിയാണ്.
നന്നായി ശ്രവിക്കാൻ
പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ
സംസാരത്തെ
തിരിച്ചും ശ്രവിക്കാൻ
അവർ ശ്രമിക്കും.

Popular Posts