നിന്നിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി.ഖലീൽശംറാസ്

അവർക്ക്
നിന്നിൽ നിന്നും
ലഭിക്കേണ്ടത് സംതൃപ്തിയാണ്.
അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
നിന്നോടുള്ള അസംതൃപ്തി
അവരുടെ
മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും
നിനക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

Popular Posts