നിന്നിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി.ഖലീൽശംറാസ്

അവർക്ക്
നിന്നിൽ നിന്നും
ലഭിക്കേണ്ടത് സംതൃപ്തിയാണ്.
അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
നിന്നോടുള്ള അസംതൃപ്തി
അവരുടെ
മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും
നിനക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras